VEDTEKTER FOR FAU, LISLEHERAD MONTESSORISKOLE SA.

Alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer av Foreldrerådet.

 • 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På vår skole informerer FAU foreldrene på følgende måter: Brev, møter, e-post, sosiale medier, andre arrangement.

 • 2 – Valg av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. På vår skole velger vi FAU-representantene på følgende måte:

Vi velger FAU-representanter så tidlig som mulig etter skolestart, i forbindelse med et foreldremøte. Rektor og tidligere FAU-leder sørger for opplæringen av nye tillitsvalgte.

 • 3 – Konstituering av FAU og valg til andre utvalg

FAU konstituerer seg ved at FAU-representantene velger leder, nestleder, kasserer, sekretær og eventuelt styremedlemmer. Lederen for FAU er representanten til kommunalt FAU og nestleder i leders fravær.

 • 4 – Møter

FAU har møte cirka 3-5 ganger i året. Ekstraordinære FAU-møter holdes når 1/3 av medlemmene krever det. Møteledelsen er lederens ansvar. Dette ansvaret kan delegeres til noen andre medlemmer, men agendaen skal alltid være kjent for FAU-leder og resten av FAU. På vår skole offentliggjør vi innkallinger og møtereferater på følgende måte: Sendes ut på mail. FAU er vedtaksdyktig dersom 2/3 av medlemmene er til stede.

 • 5 – Oppgaver

FAU på vår skole skal jobbe med følgende oppgaver:

 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Samarbeide med Elevrådet, styret, rektor og lærere
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
 • 6 – Økonomi

Bevilgninger til FAU kan kun gis til formål som kommer alle skolens elever direkte til gode. FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn. Kasserer presenterer et forenklet regnskap med en redegjørelse på FAU sin økonomi på våren.

 • 7 – Taushetsplikt

Foreldrerepresentanter er automatisk underlagt taushetsplikten. FAU skal imidlertid ikke behandle saker som dreier seg om enkeltpersoner, enkeltelever, enkeltforeldre eller skolens personale.

 • 8 – Konflikter i FAU

FAU skal være et samlende utvalg med fokus på det beste for alle elever. Det er viktig at det er høyde for uenighet og diskusjon i FAU. Dersom det oppstår konflikter, må representantene holde seg saklige og ha alle elever i sentrum.

 • 9 – Rektors rolle

Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at rektor skal sørge for god kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og styret. FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter.

 • 10 – Samarbeid mellom FAU og Elevrådet

FAU på vår skole skal samarbeide med Elevrådet på følgende måte: Kontakte kontaktlæreren for elevrådet/rektor og partene skal da sammen legge til rette for dette samarbeidet.

 • 11 – Endringer av vedtektene

Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU-leder, senest tre uker før neste FAU-møte. FAU behandler innkomne forslag og informerer alle foreldre om foretatte endringer.