Hendelser, informasjon og skjema

Her finner du kommende arrangementer, foreldremøter, informasjonsbrev og generell informasjon.

Du finner også skjema for opptak, melding om bekymring for elevens psykososiale skolemiljø og annet.

ÅRSMØTE ONS. 6.4-22. KL.18-19

March 17th, 2022|Comments Off on ÅRSMØTE ONS. 6.4-22. KL.18-19

Det innkalles til årsmøte på skolen onsdag 6. april-22, kl. 18-19. Saksliste, årsmelding, regnskap og eventuelle forslag til årsmøtet kan hentes på Montessoriskolens kontor fra 23. mars (NB! Regnskap 30. mars.)  

Skoleruta 2022-2023

June 14th, 2019|Comments Off on Skoleruta 2022-2023

Skolerute 2022/2023 Pdf-versjon av Skolerute 2022-2023 Måned Merknad Skoledager August Skolestart for elevene onsdag 17. august 11 September 22 Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m mandag 10. oktober t.o.m fredag 14. oktober) 16 November 22 Desember Siste [...]

Vedtekter FAU

October 20th, 2017|Comments Off on Vedtekter FAU

VEDTEKTER FOR FAU, LISLEHERAD MONTESSORISKOLE SA. Alle foreldre som har barn ved skolen er medlemmer av Foreldrerådet. 1– Foreldrerådet og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene [...]

Nei, Lisleherad Montessoriskole er vederlagsfritt for foreldre på lik linje med den offentlige skolen. Skolen tar imot elever fra hele Notodden kommune.

Det betales ikke skolepenger, men kostnaden til felles lunsj er kr. 360,- per måned. Barna får lunsj alle dager utenom onsdag som er KILO-dag. Barna skal da ha med egen matpakke.

Alle elever har like rettigheter til spesialpedagogikk og oppfølging fra PPT i Notodden kommune.

Skyss

Alle barn i kommunen som får skoleplass ved Lisleherad Montessoriskole har krav på gratis skyss til og fra skolen. Barn som bor mindre enn 4 km fra skolen og har trygg skolevei, har ikke krav til skyss.

Tilsynsordning

Lisleherad Montessoriskole kan tilby en tilsynsordning for folk i arbeid. Vi åpner skolen klokken 08.00 og har åpent til 15:45.

OPPTAK TIL LISLEHERAD MONTESSORISKOLE SKOLEÅRET 2020-2021

Har du lurt på om Lisleherad Montessoriskole kan være skolevalget for dine barn?

Lisleherad Montessoriskole har 75 elever fordelt på 7 trinn med 15 engasjerte ansatte. Skoledagen varer fra kl. 08.25 til kl. 14.10 og det serveres lunsj 4 dager i uka.

Onsdager har vi KILO-dag (kultur, identitet, læring, opplevelse) som omhandler tverrfaglige prosjekt og ekskursjoner. Elevene har stor grad av bevegelsesfrihet og arbeider mye med materiell som treffer ditt barn i sin utvikling, noe som gjør skolehverdagen spennende. Elevene deltar også i den praktiske skolehverdagen og har ikke lekser.

Uteområdet er stort og tilrettelagt for mange aktiviteter. Vi har fotballbaner, ballbinge, lysløype, skøytebane, Tarzanløype, turnapparat, lekeapparater, hønsehus, lavvo i tre og bålplass. I tillegg driver elevene (Trivelsprogrammet) organiserte aktiviteter med stor variasjon.

I løpet av skoleåret legger vi opp til en større ekskursjon for elevene og leirskole for de eldste. Søknadsfristen er 1. desember 2019, svarfrist er fortløpende, men innen 1. mars 2020.

Lisleherad Montessoriskole har elever fra hele Notodden kommune. Det betales ikke skolepenger, men kostnader til felles lunsj er kr. 360,- per måned. Hvis du har lyst å komme og se skolehverdagen og få mer informasjon, så er det bare å ta kontakt med Inger-Lise Olsen, 97698676.

Inntaksregler
Inntaksreglement for Lisleherad Montessoriskole SA

§ 1. GENERELT

Opptak av elever til Lisleherad Montessoriskole skal være i samsvar med
Privatskoleloven, Forvaltningsloven og de reglene for opptak som styret har
vedtatt.

§ 2. ELEVINNTAK

I tråd med Privatskoleloven § 3-1 vil Lisleherad Montessoriskole være åpen for
alle grunnskoleelever så langt plassen tillater det.
Styret ved Lisleherad Montessoriskole avgjør hvor mange elever som kan tas inn
for skoleåret ut fra kapasiteten ved skolen. Skolen fortsetter inntaket etter
søknadsfrist, dersom det er ledig kapasitet.

Dersom det er flere søkere enn skolen har godkjenning for, skal en følge
inntaket etter følgende prioriteringer:

1.Barn som bor i Lisleherad valgkrets.
2.Barn med søsken ved privatskolen.
3.Barn av ansatte.
4.Barn bosatt i Notodden kommune.

Inntaket til privatskolen er et enkeltvedtak, det kan klages inn til
Fylkesmannen i Telemark.

§ 3. KUNNGJØRINGER

Informasjonen om inntak for kommende skoleår offentliggjøres i lokalpressen
og på skolens nettside.
Kunngjøringen skal gi nødvendige opplysninger om søknadsfrist og hvilke
klassetrinn det kan søkes for. Søknadsskjema fås ved å kontakte skolen eller på
skolens nettside.
Søknadsfristen er 1. desember.

§ 4. GJENNOMGANG AV SØKNADENE.

Når søknadsfristen er ute, skal styreleder og nestleder i privatskolesamvirket i
fellesskap gå gjennom de søknadene som er kommet inn og legge frem et
skriftlig forslag om inntaket til styret. I tillegg skal det legges frem forslag til
prioritert venteliste (§ 6).
Styreleder kan peke ut en annen fra styret til å ta del i
dette arbeidet. Styret tar endelig avgjørelse om inntaket; da skal alle
styremedlemmene være til stede.

§ 5. MELDING OM OPPTAK – FRISTER.

Styrets leder melder fra om inntaket på bakgrunn av avgjørelsen i styret.
Melding om inntak eller plass på prioritert venteliste skal finne sted innen 6 uker
etter at søknadsfristen har gått ut. Brukerne har tre ukers frist til å gi
tilbakemelding om de tar plassen.
Styreleder melder fra til hjemkommunen til de elevene som har fått plass ved
Lisleherad Montessoriskole, innen 1 uke etter endelig avsluttet opptak.

§ 6. PRIORITERT VENTELISTE

Som et ledd i arbeidet med elevinntaket ved skolen, skal det også settes opp en
prioritert venteliste. Denne listen skal benyttes dersom en eller flere av elevene
likevel ikke benytter plassen ved skolen.
Dersom det i løpet av skoleåret blir ledig plass ved skolen, skal den prioriterte
venteliste benyttes.

§ 7. ENDRING AV INNTAKSREGLENE.

Endring av inntaksreglene kan gjøres av styret for skolen i tråd med
Privatskoleloven, Forvaltningsloven og skolens egne vedtekter.

Ordensreglement for Lisleherad Montessoriskole

Ved inntak skal daglig leder gjøre dette reglementet kjent for elever og foreldre. Reglementet skal, til enhver tid være i samsvar med Privatskoleloven § 3-9 og Privatskoleloven § 3-10.

Elevens rettigheter:

• Å bli respektert og godtatt som den hun/han er uten frykt for å bli ertet og mobbet.
• Å ha arbeidsro slik at hun/han får brukt sine evner og anlegg.
• Å ha sine skolesaker, klær, sykkel, ski, spark osv. i fred.
• Å føle seg trygg på skoleveien.
• Et skolemiljø der det vises ærlighet og omsorg og at man blir tatt på alvor.
• Kvalifiserte, dyktige og engasjerte lærere.

Elevens plikter og ansvar:

• Å vise respekt, ærlighet og omsorg overfor alle, slik at alle trives på skolen.
• Å opptre høflig og hensynsfullt.
• Å bidra til at andre ikke blir plaget, og selv ikke plage andre. På
Lisleherad Montessoriskole er det nulltoleranse mot mobbing.
• Å behandle skolens inventar, utstyr og bøker med forsiktighet.
• Å sørge for at mobiltelefoner og annet privat elektronisk utstyr skal være avslått
og ligge i sekken dersom ikke annet avtales med læreren.
• Å møte til rett tid og ikke forlate skolens område uten tillatelse.
• Å følge trafikkreglene og bruke hjelm når hun/han sykler.
• At godterier bruker vi bare ved festlige anledninger.

Forbud:

• Det er ikke tillatt å bruke alkohol eller andre rusmidler i skoletiden.
• Det er ikke lov å røyke på skolens område.

Foreldrenes plikter:
· Å gi beskjed til skolen, helst før første økt, når eleven blir borte fra skolen.
· Søknad om fri mer enn en dag leveres skolen i eget brev. Skolen kan ikke innvilge permisjon i mer enn 10 skoledager. Rektor fatter vedtak om permisjon.

Tiltak ved brudd på ordensregler:
Ved mindre brudd på ordensreglementet kan lærer gi en muntlig irettesettelse. Men eleven skal først ha rett til å forklare seg om forholdet, og gi til kjenne sitt syn.

Dersom en elev blir irettesatt flere ganger, skal det gis en advarsel. Ved neste brudd kontaktes foreldrene/foresatte per telefon med eventuell møte i etterkant.

Før disiplinære tiltak blir satt i verk, skal eleven ha mulighet til å forklare seg om forholdet, og gi til kjenne sitt syn.

Elever som alvorlig eller flere ganger bryter skolens ordensregler, kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen. Foreldre/ foresatte skal varsles før det blir satt i verk tiltak, og eleven skal ha rett til å forklare seg om forholdet, og gi til kjenne sitt syn.

Det er daglig leder som fatter vedtak om bortvisning etter å ha rådført seg med elevens lærer. Skolen skal vurdere andre tiltak før det blir fattet vedtak om bortvisning.

Et hvert vedtak om bortvisning er enkeltvedtak, og vil bli behandlet etter reglene i forvaltningsloven. Foreldrene/eleven kan påklage vedtaket til Fylkesmannen i Telemark i henhold til Forvaltningslovens klageregler ved enkeltvedtak.

Erstatning:

1. Dersom en gjenstand som er skolens eiendom blir ødelagt, forsettelig eller
uaktsomt, må dette erstattes i henhold til Skadeerstatningsloven.Skader som vurderes som uhell erstattes ikke.

2. Skolen har ikke erstatningsansvar for private gjenstander som tas med på skolen.